Tuesday, August 23, 2011

mother is mother 23


સૂકામાં સુવાડે ભીને પોઢી પોતે, પીડા પામું પંડે,  તજે સ્વાદ તો તે:, મને સુખ માટે કટુ કોણ ખાતું?
મહા હેતવાળી દયાળી જ મા તું.

No comments:

Post a Comment